ÁSZF

Általános szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Elit Medence (cégnév: Elit Medence, továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.elitmedence.hu/ Honlapján (továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott, 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél), valamint a Szolgáltató által – jelen ÁSZF-ből származó kötelezettségeinek teljesítéséhez és jogainak gyakorlásához – igénybe vett vállalkozások (a továbbiakban: Közreműködő) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.

A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap célja, hogy a medencékkel kapcsolatos szolgáltatásokat és a hozzájuk kapcsolódó tartozékokat) (a továbbiakban: termékek) Szolgáltató üzletszerűen értékesítse.

Jelen ÁSZF minden szerződésre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet Szolgáltató és Ügyfél (továbbiakban együtt: Felek) a fent megjelölt Honlapon keresztül kötnek, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Amennyiben Ügyfél az ügyletkötés során fogyasztóként jár el, jelen ÁSZF elfogadásával úgy nyilatkozik, hogy a szerződést nem szakmájával, önálló foglalkozásával, üzleti tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak minősül. Az ügyletből eredő fogyasztói jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek részét képező Fogyasztóvédelmi tájékoztatás útján adja meg.

Figyelemmel arra, hogy a megrendelések járó kivitelezési munkákkal a Szolgáltató jelen ÁSZF szerint olyan szerződés teljesítésére vállal kötelezettséget, amelynek tárgya új építmény építése, vagy meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység vagy helyiség jelentős átalakítása, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya a Szolgáltató tevékenységére nem terjed ki.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI


Név: Elit Medence

Székhely: 1185 Budapest, Bártfa u. 38.

Telefonos elérhetőség: +36 30 115 1242

Elektronikus elérhetőség: info@elitmedence.hu

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK


2.1. A Szolgáltató által nyújtott termékek és szolgáltatások megvásárlása  ajánlatkéréssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

 

3.1. Szolgáltató kötelezettsége jelen ÁSZF-nek megfelelően, a megrendelt szolgáltatást teljesíteni illetve a megrendelt terméket elkészíteni, azt az Ügyfél által kijelölt helyszínre elszállíttatni, a termék tulajdonjogát átruházni és – szükség szerint – gondoskodni termékre vonatkozó minden leírás átadása iránt. A teljesítés helye – amennyiben jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik vagy a Felek eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató székhelye.

3.2. Szolgáltató köteles a terméket a szerződésben meghatározott mennyiségben, minőségben és leírás szerint, valamint a szerződés előírásainak megfelelően tárolt módon szolgáltatni.

 

ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI

 

4.1. Ügyfél jelen ÁSZF rendelkezései szerint köteles a kiszállítás helyét a termék kiszolgálására alkalmassá tenni, megfizetni a Szolgáltatónak járó díjat és átvenni a terméket. Amennyiben a kiszállítási hely nehezen megközelíthető, valamilyen módon akadályoztatott, esetleg a területre történő behajtás engedélyköteles, úgy az alkalmassá tétel az Ügyfél feladata, és az akadályoztatásról a szállítást megelőzően írásban tájékoztatnia szükséges a Szolgáltatót. Amennyiben a szállítás az Ügyfél hibájából meghiúsul, úgy a Szolgáltató az újbóli kiszállítás díját az Ügyfélre terhelheti. Az ily módon kialakult újbóli kiszállítás kizárja a Szolgáltató késedelmes teljesítését.

4.2. Díj megfizetése. Az Ügyfél ezen kötelezettsége magában foglalja mindazon intézkedések megtételét és alakiságok megtartását, amelyek a szerződés vagy bármely jogszabály, különösen a Ptk. és az Elkertv. rendelkezései értelmében a fizetés teljesítésének lehetővé tételéhez szükségesek.

Amennyiben az Ügyfél előre-utalással kívánja kiegyenlíteni a végösszeget, úgy a pontos végösszegnek a szállítás napja előtt be kell érkeznie a Szolgáltató számlájára, ennek hiányában a szállítás megtagadható.

Amennyiben az Ügyfél utánvéttel fizet a megrendeléséért, úgy a szállításkor a helyszínen köteles megfizetni a leszállított termékek árát. Amennyiben az előre kialkudott árat nem, vagy hiányosan kívánja megtéríteni a szállításkor, úgy a szállító a termékeket nem köteles átadni, az újbóli kiszállítás díja az Ügyfelet terheli. A fizetési késedelem kizárja a Szolgáltató késedelmes teljesítését.

4.3. Ügyfélnek a szerződés létrejöttét követően (ÁSZF 5.8. pont) előleget kell fizetnie az alábbi esetekben: (1) a Szolgáltató helyszíni beszerelést vállal, (2) egyedi esetekben, mint például Magyarország határain túlra történő szállítás, egy Megrendelőnek több medence kiszállítása. Az előlegfizetési kötelezettség teljesítéséig a Szolgáltató nem köteles megkezdeni a megrendeléssel járó munkákat. Az előlegfizetés hiánya kizárja a Szolgáltató késedelmét.

4.4. Az Ügyfél a termék megvizsgálása hiányában is köteles megfizetni a díjat.

 

A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

5.1. Az Ügyfél vállalja, hogy a megrendelés során megadott adatokat szükség szerint frissíti a Szolgáltató felé, Szolgáltatót változásokról tájékoztatja, annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok Szolgáltató felé nem közölt megváltoztatásából eredő bármilyen többletköltség az Ügyfelet terheli.

5.2. Az ajánlatkérés alapján a Szolgáltató által jelen ÁSZF 5.8. és 7.1. pontja szerint tett ajánlatról, így a megrendelés részletes feltételeiről a Felek szabadon egyeztethetnek. A Szolgáltató ajánlatának elfogadása előtt az Ügyfél bármilyen – akár a megrendelést érintő lényeges kérdésekkel, valamint kiegészítő, vagy egyéb feltételekkel kapcsolatban – módosítási igényét jogosult jelezni a Szolgáltató felé.

5.3. A Szolgáltató az Ügyfél módosítási igényeinek teljes figyelembevételével állítja össze ajánlatát, amely tartalmazza a szállítási és fizetési feltételek. 

5.4. Az Ügyfél a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat (a medence gyártásának megkezdéséig), ezt követően a teljesítésig a szerződéstől el nem állhat.A Szolgáltató termékei egyedi terméknek, melyek esetén a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, „14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek” 29. § (1) pontja szerint a termék legyártását követően el nem állhat, mivel a termék kifejezetten az Ügyfél igényeire szerint és a személyére szabva készült el.

5.5. Az Ügyfél a megrendeléssel kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

 

6.1.  Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett, illetve a Szolgáltató számára 30 napos, vagy a visszavonásig érvényes ajánlattételi kötöttséget keletkeztet.

 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

 

7.1. A tevékenység végzésének feltételeit a Szolgáltató úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. A Szolgáltató az Ügyfél utasítása szerint köteles eljárni.

Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha az Ügyfél célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Szolgáltató köteles őt erre figyelmeztetni. Ha az Ügyfél a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Szolgáltató a szerződéstől elállhat vagy a feladatot az Ügyfél utasításai szerint, az Ügyfél kockázatára elláthatja. A Szolgáltató köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

7.2. A Szolgáltatót a díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg az Ügyfélnek azokon a vagyontárgyain, amelyek a szerződés következtében (a teljesítés során) birtokába kerültek.

7.3. A Szolgáltató – amennyiben erre az Ügyféltől igény érkezik – a telepítési munkákat leszervezi a Közreműködővel. Ennek érdekében a Szolgáltató díjmentes felmérést is kérhet az Ügyféltől, a telepítés helyszínén a munkálatok megkezdése előtt.

A Szolgáltató ugyanakkor csupán kommunikációs segédkezőként van jelen a telepítés szervezésekor, annak elvégzéséért, illetve az árajánlat ide vonatkozó tételeinek begyűjtéséért nem felelős, a Közreműködővel az Ügyfél külön megegyezés keretében állapodik meg a munka elvégzéséről és annak esetleges többletköltségeiről.

7.4. A Szolgáltató az általa javasolt, a telepítést elvégző Közreműködő által okozott károkért felelősséggel nem tartozik. Amennyiben a telepítés során károkozás történik, vagy a telepítést követően a telepítés hibáira visszavezethető károkozás valósul meg, úgy az Ügyfél a kártérítési igényével közvetlenül a Közreműködőhöz fordulhat panaszával.

7.5. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és

(1) a lehetetlenné válás oka a Szolgáltató érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt,

(2) a lehetetlenné válás oka az Ügyfél érdekkörében merült fel, a Szolgáltatót a díj megilleti, de az Ügyfél levonhatja azt az összeget, amelyet a Szolgáltató a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna,

(3) a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Szolgáltatót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.

Lehetetlenülés esetén az Ügyfél követelheti, hogy a Szolgáltató a megkezdett, de be nem fejezett művet neki adja át; ebben az esetben a jogalap nélküli gazdagodás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

7.6. A teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján állnak be. Mivel a szerződés teljesítéséhez a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására köteles, a dolog a termék átadásával és a díj megfizetésével kerül az Ügyfél tulajdonába.

 

FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

8.1. Az Ügyfél az előleget , illetve megrendelés díját a szerződés létrejöttét követően készpénzes fizetéssel, vagy átutalással egyenlítheti ki. Az egyes fizetési módokra vonatkozó részletes tájékoztatást az Ügyfél részére a Szolgáltató adja meg.

8.2. Az Ügyfél a megrendelés teljes díját legkésőbb a termék átadásáig köteles megfizetni. Amennyiben nem kerül kiszállításra valamennyi megrendelt termék, az Ügyfél a ki nem szállított termékek díját azok átadásáig köteles megfizetni.

8.3. Az ÁSZF elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus úton megküldött számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Szolgáltatóhoz intézett erre vonatkozó, egyértelmű jognyilatkozattal van lehetőség.

Ha az Ügyfél elektronikus úton megküldendő számlája vagy díjbekérője elkészül, a Szolgáltató erről e-mailen keresztül értesíti/megküldi számára a számlát/díjbekérőt. Az elektronikus aláírással el nem látott elektronikus számlát Ügyfél köteles kinyomtatni és mint papír alapú számlát könyvelésében nyilvántartani.

 

SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

9.1. A kiválasztott és megrendelt terméket és/vagy szolgálatatást a Szolgáltató az Ügyfélnek meghatározott szállítási időpontban szállítja ki, teljesíti a szolgáltatást az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre.

9.2. Amennyiben egy Ügyfélnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig a kiszolgálást a Szolgáltató szüneteltetheti, az újabb rendelés kiegyenlített vételárát a korábbi tartozásba beszámíthatja. Az Ügyfél a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes, Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. A tartozások behajtásából származó valamennyi költséget az Ügyfél viseli.

9.4. Az Ügyfél köteles a kiszállítás vagy átvétel időpontjában a terméket tételesen ellenőrizni, hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni és a kiszállított terméket elhelyezni a szállítási címen belül.

Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az Ügyfél bármilyen sérülést, eltérést tapasztalna, a fuvarozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a fuvarozót terheli a felelősség.

9.5. A jelen pontban szereplő valamennyi szállítási feltétel az esetlegesen e-mailen, telefonon és személyesen leadott rendelésekre egyaránt vonatkozik.

 

FELELŐSSÉG

 

10.1. A véletlenül közzétett, az Ügyfél Elkertv. 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén Szolgáltató az Elkertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz az Elkertv-ben foglalt értesítési és eltávolítási kötelezettségeinek. Szolgáltató úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági vagy bírósági megkeresésnek.

10.2. A Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfél által megvalósított esetleges jogsértésekért. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a szállítási cím alatti kert állagának megóvásáért. A szállítójárműről való levétel és a termék elhelyezése közötti időszakban esetlegesen bekövetkező személyi, illetve tárgyi sérülésekért a Szolgáltató – tekintettel arra, hogy a termék elhelyezése a kiszállítást követően az Ügyfél kötelezettsége – nem vállal felelősséget. A Szolgáltató nem vállal kötbérfizetési kötelezettséget.

10.3. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa (a továbbiakban: vis maior körülmények).

Vis maior körülménynek minősülnek különösen az alábbiak: a termék kiszállítása kapcsán az időjárási viszontagságok, pandémia, közúti torlódások, balesti tényezők, szállítójármű technikai problémái, a szállításban közreműködő személyek előre nem látható betegségei, közútkezelői engedély hivatali visszatartása, előre nem látható késedelem a sorban megelőző szállításnál, illetve az Ügyfél érdekkörében felmerülő körülmények (például ha a munkagödör kialakítása hiányos a kiszállítás teljesítésekor, vagy ha az előzetesen fel nem mért szállítási cím nem megközelíthető és erről a körülményről a Szolgáltató nem kapott írásos tájékoztatást az Ügyféltől előzetesen).

10.4. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez, illetve joga gyakorlásához más személy (fuvarozók) Közreműködését veszi igénybe. A Közreműködőre – az általuk végzett tevékenység ellátása során – ugyanazok a – jelen ÁSZF 7. és 9. pontjában szereplő – kötelezettségek vonatkoznak, mint a Szolgáltatóra, figyelembe véve a jogviszony természetéből fakadó eltéréseket, illetve Szolgáltató utasítási jogát.

10.5. A termékértékesítés esetleges határon átnyúló jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

10.6. Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10.7. A Szolgáltató a megrendelt medencetestre 1-5 éves szavatosságot/garanciát vállal, melynek feltételei és működése a medencetest átvételekor az Ügyfélnek elküldött garanciapapíron szerepel. A Szolgáltató a garanciapapírt a medencetest átadásakor haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanappal köteles elektronikus formában megküldeni az Ügyfélnek.

 

SZELLEMI TULAJDON

 

11.1. A Honlap és annak képi és szöveges valamint szerkezeti kialakítása egyéni eredeti jelleget hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

11.2. A Honlap tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy nyomtatása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK, ALKALMAZANDÓ JOG

 

12.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő Ügyfél a fenti tájékoztatás esetleges elmaradása esetén sem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára, mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra.

12.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., az Elkertv. és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezései az irányadók.

12.3. Figyelemmel a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008. számú EK rendelet (Róma I. rendelet) 6. cikk (2) bekezdésére, amennyiben a fogyasztóként eljáró Ügyfél szokásos tartózkodási helye szerinti jog magasabb védelmet biztosít az Ügyfél részére a magyar joghoz képest, a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti jog rendelkezése alkalmazandó.

Hatálybalépés dátuma: 2024.03.18.